Beslut på Virias ordinarie bolagsstämma

Viria Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls i Vasa torsdagen den 26 april 2018.

Vid stämman var 2 072 598 aktier, eller cirka 39 % av alla aktier, representerade.

Bolagsstämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden 2017 och beviljade redovisnings- och verksamhetsansvariga ansvarsfrihet.

Vinstutdelning

Man beslöt om en vinstutdelning på 1,45 euro per aktie för Viria Abp:s aktier. Vinstutdelningen för 2017 utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen den 30 april 2018 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning, som förs av Euroclear Finland Ab. Vinstutdelningens betalningsdag är den 8 maj 2018.

Förvaltningsrådets medlemmar

Av de medlemmar i förvaltningsrådet som stod i tur att avgå omvaldes Martti Alakoski, Juha Koivisto, Raimo Ristilä och Matti Uusi-Kakkuri för följande treårsperiod och till nya medlemmar valdes Pasi Haarala och Christian Wetterstrand.

Revisorer

Till ordinarie revisor valdes KPMG Oy Ab med CGR Esa Kailiala som huvudansvarig revisor.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Bolagsstämman bemyndigade bolagets styrelse att besluta om förvärv av högst 20 000 egna aktier mot ett vederlag på 17–20 euro per aktie samt överlåtelse av 63 500 egna aktier som för närvarande är i bolagets ägo. Såväl förvärvet som överlåtelsen av aktierna kan genomföras för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att finansiera eller genomföra eventuella företagsköp eller andra affärsarrangemang, som en del av bolagets incitamentsystem eller annars för att överlåtas vidare, behållas av bolaget eller ogiltigförklaras. Bemyndigandet möjliggör även riktat förvärv och riktad överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigande för donation

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om en donation på högst 50 000 euro för allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

 

Mer information

styrelseordförande Vesa Routamaa, tfn 050 552 9696

verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140

 

Nyheter