Verkställande direktörens översikt

Ur årsberättelsen för 2017

År 2017 kan på många sätt anses framgångsrikt för Viria. Genom lyckade företagsköp skapade vi en strategienlig affärsverksamhetsgrund för Vira, på vilken vi kunde börja bygga bolagets framtid. Även det ekonomiska resultatet kan vi vara nöjda med. Koncernens omsättning ökade till och med mer än förväntat och alla affärsbolag växte och förbättrade sin lönsamhet.

Virias beslut att välja att fokusera sin verksamhet på komplett säkerhet för företag och organisationer verkar vara rätt lösning. Efterfrågan på informationssäkerhet ökar kraftigt och EU:s dataskyddsförordning som ska tillämpas från och med maj ställer ännu högre krav på företagens datasäkerhet än tidigare. Även befolkningens åldrande och reformerna inom hälsovården lyfter fram säkerhetsrelaterade frågor. Enligt en enkät som Teknologiska forskningscentralen VTT genomfört ser teknikleverantörer just säkerheten som det viktigaste tillämpningsområdet för omsorgsrobotik. Social- och hälsovårdsbranschen är en av Virias viktigaste kundgrupper och det område som växer mest inom branschen är tekniska lösningar för personsäkerhet.

Vår strategi bygger på temat ”en säkerhet”. I en värld som blir alltmer digitaliserad behövs lösningar inom såväl cybersäkerhet som fysisk säkerhet för att skydda information, tillgångar och människor. Det effektivaste skyddet fås genom att hantera olika säkerhetstjänster tillsammans. Exakt en sådan här komplett säkerhet vill Viria producera för sina kunder.

Förutom att trygga informationen så genererar vi även resultat utgående från den. Det kallas beslutsstöd, dvs. vi hjälper våra kunder att samla in, förädla och analysera information och använda den som grund för affärsbeslut. Vi utför banbrytande arbete när det gäller att i affärsverksamheten dra nytta av information från säkerhetssystem. Exempelvis kan information från kameraövervakning analyseras och dras nytta av till exempel i marknadsföringen. På det här viset kan en kostnad för företagssäkerhet även generera intäkter.

Att producera helhetslösningar förutsätter naturligtvis ett starkt samarbete inom koncernen. Redan när vi förhandlade om företagsköpen konstaterade vi att det finns mängder av synergier mellan de olika bolagen, både ur ett kundperspektiv och operativt sett. Senare har detta synsätt enbart förstärkts. I höstas startade vi ett omfattande integrationsprojekt som fortsätter i år. Exempelvis inom marknadsföring, försäljning och tjänsteutveckling samarbetar redan Viria Securi, Viria LAN&WAN, Aureolis och moderbolaget. Vår avsikt är att i vår även juridiskt slå samman Viria Securi och Viria LAN&WAN till Viria Security Ab. Framöver investerar vi mer i vår förmåga att hjälpa våra kunder förverkliga digitaliseringen på ett säkert sätt.

Det har känts fint att märka vilket positivt mottagande vår nya strategi har fått av såväl kunder som ägare. Ett storslaget bevis på detta har varit de betydande investeringar som har gjorts i Viria under hösten och vintern, de största LokalTapiolas och Finlands Industriinvestering Ab:s (Tesi) investeringar på totalt över 11 miljoner euro. Dessa ökar ivern att fortsätta vidareutveckla Viria.

Vårt första år som Viriakoncernen omfattade många förändringar av såväl koncernstrukturen som verksamheten. Jag vill i synnerhet tacka två aktörer: för det första vår personal för deras starka engagemang och iver samt våra ägare för deras förtroende för Viria.