Verkställande direktörens översikt

Ur årsberättelsen för 2018

År 2018 var för Viria ett år av kraftig omstrukturering. Sett till ändringstakten kan vi vara nöjda med resultaten i vår verksamhet. Vi nådde väldigt bra lönsamhet  huvudsakligen på grund av försäljningsvinster och i alla kärnverksamheter förbättrades den operativa lönsamheten. Koncernen växte 11 procent organiskt och företagsaffärer gav tillväxten extra fart.

Under innevarande år satsar vi starkt på att göra vår verksamhet tydligare,  på samverkan och system, så att vi i framtiden når den resultatnivå vi vill ha också operativt. På lång sikt vill vi fördubbla resultatet jämfört med nuläget.  Ett omfattande utvecklingsprojekt är införandet av IFRS-rapportering. I och med det kan investerare enkelt jämföra vår verksamhet och vårt ekonomiska resultat med börnoterade företag, som inte behöver göra avskrivningar i goodwill för köpta företag. Eftersom vi gjort otaliga företagsköp utgör avskrivningar i goodwill en betydande post i Virias bokslut, år 2018 var de 5,7 M€.

Nu har vi de affärsverksamheter som vi behöver för att bygga ett starkt och framgångsrikt bolag. Under våren 2018 utökade vi vår verksamhet till programvaruutveckling då vi köpte digitaltjänsteföretaget Bitfactor. Tillsammans med Aureolis dataanalytik bildar dessa den ena stöttepelaren i Virias affärsverksamhet, informationsaffärsverksamheten. Programvaruutveckling och analytik växer kraftigt och är lönsamma och en stora efterfrågan ser ut att fortsätta på grund av den digitaliseringsrevolution som pågår. I början av detta år köpte vi en större andel i Aureolis Oy och bolaget blev Virias dotterbolag.

Positivt har varit att Hibox Systems Ab som tar fram tv-programvara vuxit kraftigt och förbättrat resultatet.

Vår säkerhetsaffärsverksamhet fortsätter implementera sin strategi ”övergripande säkerhet”. För att vi ska kunna leverera lösningar för övergripande säkerhet till våra kunder som en helhet i enlighet med vårt löfte fusionerade vi Securi och LAN&WAN till ett enda bolag, Viria Security Ab. Det är lättare att administrera säkerheten centraliserat än via flera olika system. Därför utvecklar Security kundportalen, med vilken flera säkerhetssystem kan administreras via en vy. Våra kunder kan under innevarande år börja använda den första versionen av systemet OneManage.

Vad är gemensamt för säkerhets- och informationsaffärsverksamheten? Med hjälp av analytik och artificiell intelligens kan vi bygga allt effektivare säkerhetslösningar. Programvaruutveckling behövs för att knyta ihop olika tekniker till fungerande helheter. Å andra sidan genererar olika säkerhetssystem, som kameraövervakning, information som våra kunder kan nyttja för sin affärsutveckling med hjälp av analytik och programvaruutveckling. Numera är låsning och övervakningskameror en del av industriellt internet. Genom vårt kunnande kan vi bygga upp omfattande helheter för industriellt internet utan att begränsa oss till enbart säkerhetsteknologi.

Implementeringen av vår strategi har under de senaste åren inneburit flera företagsköp, men vi har också fokuserat och avstått. Under innevarande år avstod vi på ett lyckat sätt tv-operatören AB Sappa som inte längre är i vår strategi. Som investering genererade bolaget oss stora intäkter. I och med företagsaffären blev vår kapitalsituation ännu starkare och vi kan använda kapitalet för att utöka vår verksamhet i fortsättningen.

Den viktigaste faktorn för företagets framgång och för att generera den bästa kundupplevelsen är välmående, engagerad och kunnig personal. Virias personal visade sitt förtroende för bolagets framtid genom att investera sina egna pengar i ett aktiebelöningssystem förra hösten. Över hälften av koncernens personal köpte aktier. Utöver investeringsintäkter kan dessa anställda få tilläggsaktier tidigast år 2021 som belöning för sitt engagemang.

Viria har blivit ett bolag som har stark nationell verksamhet. I över hundra år har vi byggt verksamhetsförutsättningar för människor och näringsliv i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten, nu bygger vi på ett ansvarsfullt sätt digitalisering och säkerhet i hela Finland. Mera om ansvarsfullhet på annan plats i denna årsberättelse.

Jag vill rikta ett stort tack för det gångna fina året till våra kunder och ägare som haft förtroende för Viria samt personalen som visat stark betjäningsförmåga och engagemang. Tillsammans fortsätter vi utveckla Viria.