Bolagsstämma

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Viria Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 9 maj 2019 kl. 14.00 i Framis auditorium på adressen Frami B, Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki. Mottagande av personer som anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 13.00.

Anmälan till bolagsstämman

A. ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1.     Öppnande av stämman

2.     Konstituering av stämman

3.     Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4.     Konstaterande av stämmans laglighet

5.     Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6.     Framläggande av bokslutet, verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen och förvaltningsrådets yttrande om bokslutet och revisionsberättelsen för år 2018

Verkställande direktörens översikt.

7.     Fastställande av bokslutet

8.     Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och vinstutdelning

Moderbolagets utdelningsbara medel är 66 901 721,81  euro och dess vinst för räkenskapsperioden är 28 885 962,43 euro. För bolagsstämman föreslår styrelsen en vinstutdelning på 1,83 euro per aktie, vilket enligt läget den dag som kallelsen är daterad motsvarar totalt 9 705 350,10 euro. För aktier som bolaget äger betalas ingen vinstutdelning. Vinstutdelningen utbetalas till aktieägare som på vinstutdelningens avstämningsdag den 13 maj 2019 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning, som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att vinstutdelningen utbetalas den 21 maj 2019.

9.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna, förvaltningsrådsmedlemmarna och verkställande direktören

10.  Beslut om arvoden samt rese- och övriga kostnadsersättningar till medlemmar och ordförande i förvaltningsrådet

En kommitté tillsatt av bolagets styrelse föreslår att arvodena för förvaltningsrådets medlemmar och ordförande hålls oförändrade. För närvarande betalas 400 euro per möte till förvaltningsrådets medlemmar och 700 euro per möte till förvaltningsrådets ordförande. Kommittén föreslår även att resekostnader ersätts i enlighet med bolagets reseregler och enligt de av skattestyrelsen fastställda skattefria maximibeloppen för reseersättning.

11.  Val av förvaltningsrådsmedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå

Följande förvaltningsrådsmedlemmar står i tur att avgå: Carita Ehnström, Susanna Koski, Jorma Kuoppamäki, Kuisma Laukkola, Juha Luukko och Ossi Viljanen. Dessutom är Kai Dahl, som har suttit i förvaltningsrådet och har mandatperioder som upphör 2020, nu verksam i bolagets styrelse.

En kommitté tillsatt av bolagets styrelse föreslår att Carita Ehnström, Jorma Kuoppamäki, Kuisma Laukkola och Ossi Viljanen omväljs och att till nya förvaltningsrådsmedlemmar väljs Ari Närvä från Vasa och Janne Tuomikoski från Uleåborg. Mandatperioden sträcker sig fram till den ordinarie bolagsstämman 2022. Kommittén föreslår dessutom att Matti Kulmakorpi från Seinäjoki väljs i stället för Kai Dahl för återstoden av dennes mandatperiod.

12.  Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att det till den revisor som väljs betalas arvode mot revisorns skäliga faktura.

13.  Val av revisor

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att till revisor för den mandatperiod som utgår vid slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2020 återväljs revisionssamfundet KPMG Oy Ab, som meddelat att CGR Esa Kailiala kommer att vara huvudansvarig revisor.

14. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om aktieemission i en eller flera omgångar med följande villkor:

  • Bemyndigandet gäller både för emission av nya aktier och emission av aktier som är i bolagets ägo (aktieemission).
  • Styrelsen bemyndigas att besluta om emission av högst 820 000 aktier genom en aktieemission, vilket är 15,2 procent av alla bolagets aktier.
  • Styrelsen bemyndigas att besluta till vem och i vilken ordning aktier emitteras. Styrelsen kan besluta om aktieemission på annat sätt  än aktieemission i den proportion som aktieägare har företrädesrätt att teckna bolagets egna aktier (riktad aktieemission).
  • Aktier kan också användas som betalning vid företagsarrangemang, då högst 600 000 aktier, eller som en del av belöningssystemet för personalen, då högst 220 000 aktier, eller vid övriga arrangemang på det sätt och i den omfattning som styrelsen beslutar.
  • Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla villkor för aktieemissionen.
  • Styrelsens bemyndigande för aktieemission gäller i 1 år för aktier som används vid företagsarrangemang och 4 år för aktier som används inom personalens belöningsprogram efter bolagsstämmans beslut och med detta bemyndigande upphävs bolagsstämmornas tidigare bemyndiganden.

15.  Bemyndigande för donation

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om donationer på totalt högst 100 000 euro för utbildning som stöder bolagets affärsverksamhet eller allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål samt bemyndigar styrelsen att besluta om mottagare av donationer, användningsändamål, tidtabell och övriga villkor för donationerna. Styrelsen anser att bemyndigandet för donation är skäligt med beaktande av bolagets ekonomiska situation och mängden fritt eget kapital.

16.  Avslutande av stämman

B. BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR

Bokslutshandlingarna, styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelsen, förvaltningsrådets yttrande och ovannämnda beslutsförslag som finns på bolagsstämmans föredragningslista är offentligt framlagda i en vecka före bolagsstämman vid bolagets verksamhetsställe i Vasa på adressen Cirkelvägen 6, 65100 Vasa samt på bolagets webbplats www.viria.fi/bolagsstamma. Nämnda handlingar finns också tillgängliga vid bolagsstämman och kopior av dem skickas på begäran till aktieägarna. Bolagsstämmoprotokollet är offentligt framlagt på ovannämnda webbplats senast från och med den 23 maj 2019.

B. ANVISNINGAR FÖR DELTAGARNA I STÄMMAN

1.     Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare, som på bolagsstämmans avstämningsdag den 26 april 2019 är antecknad som aktieägare i Viria Abp:s aktieägarförteckning, som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare, vars aktier är registrerade på dennes personliga finländska värdeandelskonto, är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast den 2 maj 2019 kl. 16.00. Vid denna tidpunkt ska anmälan vara bolaget till handa.

Anmälan till bolagsstämman kan göras:

  1. a) via Virias webbplats på adressen viria.fi/bolagsstamma
  2. b) via telefon till nummer 020 770 6881 kl. 9–16
  3. c) skriftligen till Euroclear Finland Ab, PB 1110, 00101 HELSINGFORS.

I samband med anmälan ska anges aktieägarens namn, personbeteckning eller FO-nummer, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägare överlåter till Viria Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandling av därtill anknutna nödvändiga registreringar.

Aktieägaren, dennes representant eller ombud ska vid behov på mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2.     Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka denne skulle ha rätt att den 26 april 2019 vara antecknad i aktieägarförteckningen, som förs av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 6  maj 2019 kl. 10.00 tillfälligt finns antecknad i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del betraktas detta som anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar som gäller införande av aktieägare i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter och anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut ska anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i den ordinarie bolagsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

3.     Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud ska uppvisa daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman och dessa företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Fullmakten kan lämnas i e-tjänsten vid anmälan till bolagsstämman eller sändas i original till Euroclear Finland Ab, PB 1110, 00101 HELSINGFORS, senast den 2 maj 2019 kl. 16.00.

4.     Övrig information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen frågerätt vid stämman beträffande ärenden som behandlas på stämman.

På dagen för denna stämmokallelse den 12 april 2019 uppgår det totala antalet aktier och röster i Viria Abp till 5 383 600. Viriakoncernen har i sin besittning 80 530 egna aktier som inte har rösträtt på bolagsstämman.

12.4.2019

VIRIA ABP
Förvaltningsrådet

***

Årsberättelse 2018
Innehåller bokslutshandlingarna, styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelsen och förvaltningsrådets yttrande.

Dataskyddsbeskrivning för bolagsstämma (på finska)

Bolagsstämman hålls i Framis auditorium på adressen Frami B, Kampusranta 9, Seinäjoki (karta)
Bilen kan parkeras i parkeringshuset vid fastigheten.

Fullmakter

Fullmakt
Transport av fullmakt
Återtagande av fullmakt

Protokoll från tidigare bolagsstämmor

Protokoll, Viria Abp:s ordinarie bolagsstämma 2018 (på finska)

Protokoll, Viria Abp:s ordinarie bolagsstämma 2017 (på finska)

Protokoll, extra bolagsstämma 19.1.2017 (på finska)

Protokoll, Anvia Abp:s extra bolagsstämma 29.6.2016 (på svenska)

Protokoll, Anvia Abp:s ordinarie bolagsstämma 2016 (på finska)