Aktie

Viria Abp (tidigare Anvia Abp) har 5 676 425 aktier. Varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämman, dock så att ingen får rösta med mer än en tiondel av det på stämman företrädda röstetalet. En aktieägare kan överföra sin rösträtt till en representant med fullmakt.

I oktober 2017 genomförde Viria Abp en vederlagsfri aktieemission, där aktieägaren per varje gammal aktie erhöll 99 nya aktier. Läs mer om detta här.

Eftersom Virias aktie inte är börsnoterad har den inget börsnoterat marknadspris, utan försäljningspriset bestäms genom avtal mellan köpare och säljare. I bilden syns kursutvecklingen på handelsplatsen Privanet från april till september 2020. Priset på de senaste köp kan hittas på www.privanet.fi.

Värdeandelssystemet

Viria Abp:s aktier är registrerade i det värdeandelssystem som Euroclear Finland Ab för, vilket innebär att i stället för ett aktiebrev är aktien registrerad på ett personligt värdeandelskonto för varje enskild aktieägare. För att vinstutdelning ska betalas till aktieägaren ska de aktier hen äger vara överförda till värdeandelssystemet. Mer information om värdeandelssystemet finns här.

Ändringar i ägandet

När en aktie byter ägare efter att aktien har överförts till värdeandelssystemet så registreras ägarbytet av det kontoförande institutet (t.ex. en bank).

För att den nya ägaren ska kunna antecknas i värdeandelssystemet ska en skriftlig utredning om ägarbytet företes till det kontoförande institut där överlåtarens (den tidigare ägarens) värdeandelskonto finns. En sådan utredning kan t.ex. vara ett ursprungligt köpebrev, en bouppteckning och ett lagakraftvunnet arvskiftesinstrument, av vilket det tydligt framgår att aktien överlåtits till den nya ägaren.

Om aktien inte ännu har överförts till värdeandelssystemet bör detta göras senast efter ändringen i äganderätten, så att informationen i aktieregistret är korrekt och eventuell vinstutdelning betalas till rätt ägare. Ändringen i äganderätten registreras samtidigt som aktien registreras i värdeandelssystemet och då granskas de dokument som påvisar ägande, som köpebrev, gåvobrev eller arvskiftesinstrument. Läs mer på sidan om värdeandelssystemet.