Yhtiökokous

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Viria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9.5.2019 klo 14.00 Seinäjoella, Framin auditoriossa osoitteessa Frami B, Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.00.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

1. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     Kokouksen avaaminen

2.     Kokouksen järjestäytyminen

3.     Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.     Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.     Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.     Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7.     Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.     Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista (66 901 721,81 euroa), josta tilikauden voitto on 28 885 962,43 euroa, jaetaan osinkoa 1,83 euroa osakkeelta, mikä kokouskutsun päivän tilanteen mukaan vastaisi yhteensä 9 705 350,10 euroa. Yhtiön omistamille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.5.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 21.5.2019.

9.     Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10.  Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista sekä matka- ja muista kulukorvauksista päättäminen

Hallituksen asettama toimikunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot pidetään ennallaan. Tällä hetkellä hallintoneuvoston jäsenelle maksetaan 400 euroa/kokous ja puheenjohtajalle 700 euroa/kokous. Toimikunta ehdottaa myös, että matkakulut korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti ja Verohallinnon päätöksen mukaisten verottomiksi katsottavien matkakustannusten kulloistenkin korvausten enimmäismäärien mukaisesti.

11.  Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa seuraavat jäsenet: Carita Ehnström, Susanna Koski, Jorma Kuoppamäki, Kuisma Laukkola, Juha Luukko ja Ossi Viljanen. Lisäksi hallintoneuvostoon vuonna 2020 päättyväksi toimikaudeksi valittu Kai Dahl toimii Virian hallituksessa.

Hallituksen asettama toimikunta ehdottaa, että Carita Ehnström, Jorma Kuoppamäki, Kuisma Laukkola ja Ossi Viljanen valitaan uudelleen ja että uusiksi jäseniksi valitaan Ari Närvä Vaasasta ja Janne Tuomikoski Oulusta. Näiden toimikausi kestää vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Toimikunta esittää myös, että Kai Dahlin tilalle tämän loppukauden ajaksi valitaan Matti Kulmakorpi Seinäjoelta.

12.  Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

13.  Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Esa Kailialan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

  • Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista (osakeanti).
  • Hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 820 000 osakkeen antamisesta osakeannilla, mikä on 15,2 % yhtiön kaikista osakkeista.
  • Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Hallitus voi päättää osakeannista muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus merkitä yhtiön omia osakkeita (suunnattu osakeanti).
  • Osakkeet voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä enintään 600 000 osaketta tai osana henkilöstön kannustinjärjestelmää enintään 220 000 osaketta tai muissa järjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
  • Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista.
  • Hallituksen valtuutus osakeantiin on voimassa yritysjärjestelyihin käytettävien osakkeiden osalta 1 vuoden ja henkilöstön kannustejärjestelmään liittyvien osakkeiden osalta 4 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa kaikki yhtiökokousten aiemmin antamat valtuutukset osakeantiin.

15.  Lahjoitusvaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron suuruisista lahjoituksista siten, että lahjoitusvaltuutus käytetään yhtiön liiketoimintaa tukeviin koulutuskohteisiin tai yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista, aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista. Hallitus pitää lahjoitusvaltuutusta yhtiön taloudellinen tilanne ja vapaan oman pääoman määrä huomioon ottaen kohtuullisena.

16.  Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, hallintoneuvoston lausunto ja edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ovat nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön Vaasan toimipisteessä, osoitteessa Silmukkatie 6, 65100 Vaasa sekä yhtiön internet-sivuilla www.viria.fi/yhtiokokous. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 23.5.2019 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1.     Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.4.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Viria Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 2.5.2019 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  1. a) Viria Oyj:n internet-sivujen kautta osoitteessa viria.fi/yhtiokokous
  2. b) puhelimitse numeroon 020 770 6881 klo 9–16.
  3. c) kirjeitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 HELSINKI.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Viria Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2.     Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 26.4.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.5.2019 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3.     Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjan voi antaa kokoukseen ilmoittautumisessa käytettävässä verkkopalvelussa tai toimittamalla alkuperäisen valtakirjan postitse osoitteeseen  Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 HELSINKI. Valtakirjan tulee olla perillä viimeistään 2.5.2019 klo 16.00.

4.     Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Viria Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 12.4.2019 yhteensä 5 383600 osaketta ja ääntä. Viria-konsernin hallussa on 80 530 omaa osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.

12.4.2019

VIRIA OYJ                                              
Hallintoneuvosto

 

***

Vuosikertomus 2018
Sisältää tilinpäätösasiakirjat, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon.

Yhtiökokouksen tietosuojaseloste

Kokouksen sijainti: 
Yhtiökokous pidetään Seinäjoella Framin auditoriossa, osoitteessa Frami B, Kampusranta 9. (kartta)
Auton voi pysäköidä kiinteistön yhteydessä olevaan pysäköintitaloon.

Valtakirjamallit

Valtakirja
Valtuutuksen siirto
Valtuutuksen peruutus

Aiempien yhtiökokousten pöytäkirjat

Viria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2018
Viria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2017
Ylimääräisen yhtiökokouksen 19.1.2017 pöytäkirja
Anvia Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 29.6.2016 pöytäkirja
Anvia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2016